Tarihin Annabawa

Tarihin Annabi Ayyuba (AS)Annabi Ayyub (Ayyuba) zuriyar Annabi Ibrahim ne. Mahaifiyar Ayyub diya ce ga Annabi Ludu kuma matarsa ta kasance zuriyar Annabi Yusuf kai tsaye. Ayyub ya zauna a Roma tare da masoyiyar matarsa Rahma da ‘ya’ya goma sha hudu.

Ibn Ishaq yace Annabi Ayyub (Ayyuba) Nasabarsa ita ce Ayyub Ibn Musa Ibn Razih Ibn ‘Ees bn Ishaq Ibn Ibraheem (amincin Allah ya tabbata a gare su baki daya).

Sai dai wasu sun ce nasabarsa ita ce Ayyub bn Musa bn Ra’ooeel bn Ees bn Ishaq bn Ya’qub (amincin Allah da amincin Allah su tabbata a gare su baki daya).

Don haka madaidaiciyar magana shi ne cewa ya fito daga zuriyar ‘Ees Ibn Ishaq Ibn Ibraheem (amincin Allah ya tabbata a gare su baki daya). Dangane da sunan matarsa, an ce ita ce Leea bint Ya’qub (amincin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi). Wasu kuma suka ce sunanta Rahmah bint Ifratheem. Wasu kuma suna da’awar cewa ita ce Leea bint Mansa Ibn Ya’qoob (amincin Allah ya tabbata a gare shi). Wannan shi ne ra’ayi mafi shahara. Allah Shi ne Masani.

Ayyub Annabi ne wanda Allah ya yi masa ni’ima mai yawa- yana da karfi da lafiya, yana da filaye masu yawa, da dabbobi masu yawan gaske, da iyali na kwarai kuma kyawawa; kana ya kasance shugaban al’umma wanda al’ummarsa ke matukar mutuntawa da kaunarsa.

Duk da matsayinsa da arzikinsa, Ayyub bai taba girman kai ba; ya kasance mai tawali’u a kodayaushe, ya kasance mai saurin taimakon wanda Bashi Da Shi, kuma ya kasance yana gode wa Allah da tasbihi a kan duk abin da ya yi masa na albarka.

Ayuba ko Ayyub ( Da Larabci: اَیّوب ) Annabin Allah ne, ya sha fama da cututtuka da asarar ‘ya’yansa da dukiyarsa. Ya kasance mai hakuri a lokacin jarrabawarsa, bai gushe ba yana yin ibada da godiya ga Allah.

Kur’ani bai ambaci cikakkun bayanai game da jarrabawar da Akayiwa Annabi Ayuba ba, amma Littafin Bible da wasu hadisai na musulunci sun ruwaito cewa mutane sun fara nisantar da Ayuba (AS) saboda ciwonsa. Kur’ani Bai Ambaci Komai Game Da Hakan ba sai dai ya yaba masa don Haƙurinsa.

A cewar malaman tafsirin, Ayuba (AS) ya yi rantsuwa cewa zai yi wa matarsa bulala dari amma daga baya ya yi nadamar yin irin wannan rantsuwa. Sai aka yi wahayi zuwa gare shi cewa ya buge ta Sau guda ɗaya da tarin Bulalai ɗari, ya kiyaye rantsuwarsa ta aiwatar da haka. Akwai sabani tsakanin masu tarihi kan dalilin rantsuwar Ayuba.

Babu tabbataccen bayani game da wurin da aka binne Ayuba (AS). Sai dai kuma akwai kaburbura da dama a kasashe daban-daban da ake danganta su gare shi, kamar wani kabari kusa da Hillah a kasar Iraki

An ce Annabi Nan Da Aka Ambata A Cikin Al-Qur’ani Dhul-Kifl ɗan Ayuba (AS) ne, wanda sunan sa shi ne Bishr.

Ibn Jareer da waninsa sun ambaci cewa Ayyub (amincin Allah ya tabbata a gare shi) ya rasu yana da shekara casa’in da uku. Wasu kuma suka ce ya rayu fiye da haka.

Kafin ya rasu ya damka wa dansa Hawmal amanarsa dansa Bishr bayansa, Mutane da yawa suna cewa shi ne Zul Kifli, Allah ne Mafi sani. Su ma wadannan mutane suna da’awar cewa shi Annabi ne, wanda ya rasu yana da shekaru casa’in da biyar.

Ayyub (amincin Allah ya tabbata a gare shi) ya rayu a kasar Rum tsawon shekaru saba’in bayan Gama jiyarsa. Ya yi musu wa’azi da addini da tauhidin Ubangiji Guda. Sai dai daga baya sun canza addinin Ibrahim (AS) bayan rasuwarsa.

See also  Tarihin Annabi Dawud (AS)!


Annabi Ayuba A Cikin Alkur’ani


Lalle Mũ, Mun yi wahayi zuwa gare ka, kamar yadda Muka yi wahayi zuwa ga Nũhu da annabãwa daga bãyansa. Kuma Muka yi wahayi zuwa ga Ibrãhĩm da Ismã’ĩla da Is’hãƙa da Yãƙũbu da zuriyyaraa da Isah da Ayuba da Yũnusa da Hãrũna da Sulaimãn kuma Mun bai wa Dãwũda littãfi. ( Suratul Nisa’i aya ta 161-163).

Waɗanda suka yi ĩmãni, kuma ba su gauraya imaninsu da zãlunci ba, waɗannan sune amintattu, kuma sũ, mãsu shiryuwa ne. Kuma waccan ita ce hujjarMu, Muka bai wa Ibrãhĩm a kan mutãnensa. Muna ɗaukaka darajõji ga wanda Muka so. Lalle Ubangijinka Mai hikima ne, Masani. Kuma Muka bai wa Ibrãhĩm da Is’hãƙa da Yãƙũbu, dukansu Mun shiryar dasu. Kuma Nuhu, Mun shiryar da shi a gabaninsu. kuma a cikin zuriyarsa, Dauda da Sulemanu da Ayuba da Yusufu da Musa da Haruna. Kamar haka Muke sãka wa mãsu da kyautatãwa ( Suratul Anam Ayat 82-84).

Kuma (ka ambaci) Ayuba, a lokacin da ya kirayi Ubangijinsa, “Lalle ne, cũta ta shãfe ni, kuma Kai ne Mafi rahamar mãsu rahama.” Sai Muka karɓa masa, kuma Muka kuranye abin da ya sãme shi na cũta. Kuma Muka ba shi iyalansa da kwatankwacinsa tãre da su, dõmin rahama daga gare Mu, kuma da tunãtarwa ga mãsu bauta. ( Suratul Anbiya aya ta 83-84).

Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bani ikon bayar da labarin sahihin Tarihin Annabi Ayuba mai daraja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button