Nasiha

Falalar Suratu Al-Mulk (Mallaka)Hafiz Ghulam Haider Ali Qadri ya bayyana falala da fa’idojin suratul Mulk. Allah سبحانه و تعالى ya sakawa kokarinsa matuka. Ameen.

Da sunan Allah za mu fara, Mai rahama, Mai jin kai

Tsira da Aminci ga Manzonsa Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallama

Suratul Mulk ita ce sura ta 67 a cikin Alkur’ani mai girma. Tana cikin kashi na 29 (juz) na Alkur’ani mai girma. Ita ce “Mai kariya (Al-Waaqiyah)” saboda tana kiyaye wanda ya karanta ta kuma ya mallaki zuciyarsa. Shi ne “Mai Rigakafi (Al-Maani’)” domin tana hana azabar kabari Da hana cutar da mai karanta shi da ma’abucinsa. Ita ce “Mai ceto (Al-Munjiya)” domin tana tseratar da mai karanta ta da ma’abucinta daga shiga Wutar Jahannama.

Suratul Mulk ita ce surar da take yin ceto ga masu karanta ta; Surar da ke ba da ceto daga azabar kabari; Surar da take kare mai karanta ta; An umurce mu da karanta da kanmu da karantar da iyalanmu. An karbo daga Abdullahi bn Abbas (Allah Ya yarda da shi) ya ce: “ ka Karanta Suratul Mulk ka karantar da ita ga matarka da ‘ya’yanka da duk sauran ‘ya’yan da suke zaune a gidanka, har ma da na makwabci, domin itace ke ba da ceto, kuma tana nemo ceton ku A Wurin Allah.”

Suratul Mulk tana yin ceto (Shafa’ah) ga muminai. Wato tana yin ceto ga wanda ya karanta da wanda aka karanta masa. An karbo daga Abu Hurairah (Allah Ya yarda da shi) ya ce: Manzon Allah (Sallallahu Alaihi Wasallam) ya ce: “Lallai akwai sura a cikin Alkur’ani mai girma da ta kunshi Ayoyi guda talatin, Tana yin ceto ga mutum, har sai an gafarta masa, kuma ita wannan suratu Tabaara kallazee biyadi hil mulk (wato suratu Mulk). [Jami’ At-Tirmidhi]

Ya zo a cikin tarin hadisin Muwatta Imam Malik cewa Suratul Ikhlas tana daidai da kashi uku na Alkur’ani mai girma, kuma suratu Al-Mulk tana yin ceto ga ma’abucinta (wato mai karantawa). An karbo daga Abdullahi bn Mas’ud (Allah Ya yarda da shi) ya ce: “ Wanda ya karanta Suratul Mulk a kowane dare, za a kiyaye shi daga wahalhalun kabari da kuma wanda ya karanta ta akan lokaci. ” [Sharhus Sudoor of Imam Jalal Uddin Suyuti ]

An karbo daga Abdullahi bn Mas’ud (Allah Ya yarda da shi) ya ce: “ Suratul Mulk Maani’a ce (ta kange azabar Allah Ta’ala). Idan azabar kabari ta gabato daga wajen kai sai a mayar da ita, a ce mata: “Kada ku kusance shi, domin ya koyi Suratul Mulk”. Idan ta je masa daga ƙafãfunsa sai ta ce tasa: “Yã azãba! [Sharhus Sudoor bi sharh Haal Al Mawt wal Quboor]

An karbo daga Abdullahi bn Mas’ud (Allah Ya yarda da shi) ya ce : “Duk wanda ya karanta Suratul Tabaarak (Al-Mulk) a kowane dare, Allah Ta’ala zai tsare shi daga azabar kabari; mu mun kasance muna kiran wannan sura ta Maani’a a zamanin Manzon Allah mai girma da daukaka (Sallallahu Alaihi Wasallam)”.

An karbo daga Jaabir bn Abdullah Ansari (Allah Ya yarda da shi) ya ce: Manzon Allah (Sallallahu Alaihi Wasallam) bai taba yin barci ba sai ya karanta suratu Alif Laam Meem Tanziel (Suratu Sajdah) da kuma Suratu. Tabaarak (Suratu Al-Mulk). [Jami At-Tirmidhi, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal]

Hafiz Ghulam Haider Ali Qadri ne ya tattara na

Kungiyar Musulunci ta Waltham Forest

14 ga Afrilu 2021 1 ga Ramadan 1442 AH

Bugu na Farko

See also  Tausayin Annabi Ga Dabbobi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button