Addu'o'i

Addu’ar tafiya Zuwa Masallaci

A duk fadin da ka fito daga gida zakaje masallaci, sai ka karanta wannan addu’ar:

اللّهُـمَّ اجْعَـلْ فِي قَلْبِـي نُورًا، وَفِي لِسَـانِي نُورًا، فِي سَمْعِي نُورًا، فِي بَصَرِي نُورًا، مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِـي نُورًا، وَ مِنْ خَلْفِي نُوراً، فِي نَفْسِي نُوراً، وَأَعْظِمْ لِي نُوراً، وَعَظِّمْ نُوراً، وَاجْعَلْ لِي نُوراً ، وَاجْعَلْنِي نُوراً، اَللُّهُمَّ أَعْطِنِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُوراً، وَفِي لَحْمِي نُوراً، وَفِي دَمِي نُوراً ، وَفِي شَعْرِي نُوراً، وَفِي بَشَرِي نُوراً “. “اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً فِي قَبْرِي .. وَنُوراً فِي عِظَامِي، وَزِدْنِي نُوراً، وَزِدْنِي نُوراً، وَزِدْنِي نُوراً، وَهَبْ لِي نُوراً عَلَى نُوراً.
Allahumma j’al fi kalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam’i nuran, wa fi basari nuran, wa min fawki nuran, wa min tahti nuran, wa ‘an yamini nuran, wa ‘an shimali nuran, wa min amami nuran, wa min khalfi nuran waj’al fi nafsi nuran, wa a’zim li nuran, wa ‘azzim li nuran. Wa j’al li nuran, wa j’alni nuran. Allahumma a’tini nuran, wa j’al fi ‘asabi nuran, wa fi lahmi nuran, wa fi dami nuran, wa fi sha’ri nuran, wa fi bashari nuran. (Allahumma j’al lin nuran fi kabri, wa nuran fi izami)
(wa zidni nuran, wa zidni nuran, wa zidni nuran) (wa hab li nuran ‘ala nur).

Ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata, da haske a kan harshena, da haske a gabana, da haske a damana, da haske a haguna, da haske a gabana, da haske a bayana; Ka sanya haske a cikin raina, Ka girmama haske gare ni, ka girmama min haske, ka sanya haske gare ni, Ka sanya ni (na zama) haske, Ka sanya haske a cikin jijiyoyina, da haske a cikin namana, da haske a cikin gashina, da haske a cikin fatata, Ya Allah Ka sanya mini haske a cikin kabarina, da haske a cikin kasusuwana, ka kara mini haske, Ka kara mini haske, Ka kara mini haske, Ka ba ni haske a kan haske.

See also  Karanta Addu'ar Ranar Arfa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button